Algemene Voorwaarden

Algemeen

Onze missie

De missie van Cory.Care is om toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg beschikbaar te maken voor iedereen over de hele wereld. Wij verbinden mensen wereldwijd met hoogwaardige en handige gezondheidszorg.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, zodat u ze begrijpt. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die wij u bieden via onze zorg-app of ander platform (“App”) en Websites.

Elke verwijzing naar “Cory.Care”, “XpertHealth”, “onze”, “ons”, “wij” en “Bedrijf” zijn verwijzingen naar Stichting XpertHealth, KvK nr 75408562, een geregistreerd bedrijf in Nederland.

Deze voorwaarden bevatten details over onze klachtenprocedure en wat er van u wordt verlangd om de Diensten te verkrijgen. Als onderdeel van uw accountregistratie wordt u gevraagd deze voorwaarden te accepteren. Wij kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en als uw rechten veranderen, zullen wij u hiervan altijd op de hoogte stellen. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, zoals gewijzigd, of deze niet kunt naleven, mag u de app of website niet gebruiken. U wordt geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard als u de App of Website blijft gebruiken nadat eventuele wijzigingen zijn aangebracht.

In ons privacybeleid wordt uiteengezet hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt. U kunt hiertoe toegang krijgen als onderdeel van het accountregistratieproces, of door contact op te nemen met de XpertHealth-klantenservice op support@cory.care.

Wij willen u eraan herinneren dat:

 • Wij zijn een platform voor communicatie tussen behandelaars en klanten via chats, video- en audiogesprekken.

 • Wij leveren informatiediensten via onze digitale zorgtools, zoals onze gezondheidscheck, symptoomchecker, artikelen en onze klantenservice. De output van deze digitale gezondheidszorginstrumenten vormt geen medisch advies, diagnose of behandeling. U moet altijd met een gekwalificeerde medische professional praten als u vragen heeft over een medische aandoening. Als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval moet u onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten bellen. Alle beslissingen die u neemt die van invloed zijn op uw gezondheid, moeten altijd in overleg met een arts worden genomen, en niet op basis van onze digitale zorginstrumenten. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor beslissingen die door behandelaars of u worden genomen (met gevolgen voor de gezondheid).

 • Presentatie van mogelijke overeenkomsten: onze symptoomchecker kan een lijst met aandoeningen aan een gebruiker presenteren. Deze worden vermeld in de volgorde van hoe nauw de aandoeningen overeenkomen met de ingevoerde symptomen, op basis van de symptomen prevalentie voor aandoeningen die zijn ontleend aan openbaar beschikbare medische bronnen. De volgorde waarin de aandoeningen worden vermeld, geeft op geen enkele wijze aan hoe waarschijnlijk het is dat de gebruiker al dan niet een aandoening heeft.

 • Sommige omstandigheden zijn niet geschikt voor advies op afstand en de klantenservice kan u aanraden persoonlijk naar een arts te gaan. Onze klantenservice/servicecentrum kan u ondersteunen bij het regelen van deze afspraken, maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het proces of de uitkomst.

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij bepaalde gezondheidsgegevens van u nodig.

 • Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor wetten in specifieke landen en die de toegang tot onze diensten regelen. Sommige van onze diensten zijn specifiek ontworpen voor gebruik in Nederland. Als u ze elders gebruikt, dient u in uw land of regio te controleren of het voor u passend en wettig is om dit te doen.

 • De app is niet geschikt voor het beheren van medische noodgevallen.

 • De App is niet geschikt voor onbeperkt gebruik door personen jonger dan 16 jaar.

A) OVER ONS

Over ons en onze diensten

We bieden medische en gezondheid consultaties via onze chat-, video- en audiogesprekken met op het platform geregistreerde beoefenaars en informatiediensten via onze digitale gezondheidszorg tools. Onze diensten omvatten gezondheidsconsultaties, digitale gezondheidszorg, softwarediensten en informatiediensten.

Ons gezondheidsadvies wordt gegeven door gekwalificeerde medische professionals (“Beoefenaars”) gevestigd in de verschillende landen.

B) ONZE DIENSTEN

Wat onze diensten inhouden en wat u zelf moet controleren als u van onze diensten gebruik maakt

Algemeen

 1. Wij leveren onze diensten met behulp van onze App, Platform en de Websites, en communicatiemethoden zoals e-mail of sms. Onze diensten omvatten:

  1. chats, video- en audioconsulten met op het platform geregistreerde beoefenaars.

  2. de mogelijkheid om vragen en symptomen in te voeren in onze kunstmatige intelligentie-symptomenchecker om gezondheidszorginformatie te ontvangen;

  3. de mogelijkheid om vragen te stellen aan geregistreerde professionals;

  4. indien van toepassing kunnen de geregistreerde artsen door gebruik te maken van onze consultatiediensten medicijnen voorschrijven;

  5. toegang tot zorgdossiers die wij bewaren; En

  6. toegang tot andere digitale gezondheidszorginstrumenten die informatie over gezondheid en levensstijl verschaffen.

 1. Sommige gezondheids- of medische aandoeningen zijn niet geschikt voor digitale consultaties, en u moet altijd persoonlijk advies inwinnen bij een arts als u niet zeker weet of u uw medische behoeften heeft kunnen uitleggen of communiceren via onze digitale diensten, of als u zich zorgen maakt over het advies dat u van ons ontvangt of als dit afwijkt van ander advies dat u heeft ontvangen.

 2. In geval van nood kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Als u een aandoening heeft waarvan u weet dat een lichamelijk onderzoek nodig is, kunnen onze klantenservice en de geregistreerde arts u via het platform doorverwijzen.

 3. XpertHealth biedt geen medisch advies of diagnoses en houdt zich niet bezig met de uitoefening van de geneeskunde. Al onze diensten zijn informatiediensten, zoals onze symptoomchecker, healthchecks, het verstrekken van zorginformatie en geen medisch advies, diagnose en/of behandeling. Zij verstrekken u informatie op basis van de ingevoerde gegevens. Ze stellen geen diagnose van uw eigen gezondheidstoestand en doen geen behandel aanbevelingen voor u. Onze informatiediensten zijn geen vervanging voor een medische professional of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en worden uitsluitend aangeboden voor informatie- en communicatiedoeleinden. U mag geen actie ondernemen of stoppen met het nemen van enige actie (zoals het innemen van medicijnen) op basis van informatie uit onze informatiediensten. Uw interactie met gezondheidszorgprofessionals op het platform is niet bedoeld om uw relatie met uw bestaande huisarts of andere behandelende artsen te vervangen. Wij geven geen garanties met betrekking tot de output van onze informatiediensten. Voor alle duidelijkheid: XpertHealth biedt u de mogelijkheid om online te communiceren met medische professionals, XpertHealth biedt geen medische zorg.

 4. Onze artsen met verschillende specialiteiten zijn geregistreerd bij de Medische Raad in verschillende landen, die zich ertoe hebben verbonden diensten te verlenen in overeenstemming met de klinisch beste praktijken en toepasselijke professionele normen. Alles volgens de wet- en regelgeving van de verschillende landen.

 5. Beoefenaars zullen geen medicijnen voorschrijven tenzij dit, naar hun oordeel, in het belang van hun patiënt is. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het voorschrijven van medicijnen of (mis)gebruik van medicijnen, noch nemen wij de verantwoordelijkheid dat het online platform zal voldoen aan toepasselijke wettelijke en/of regelgevende normen die een gevestigde arts-patiëntrelatie vereisen.

Klantenservice

De rechten en verantwoordelijkheden van de Cory.Care-klantenservice omvatten:

 1. De klantenservice assisteert bij de communicatie tussen medische professionals en klanten en biedt de nodige technische assistentie;

 2. De klantenservice heeft de plicht om de normale werking van het gehele platform met de bestaande technologie in stand te houden, en ernaar te streven de technologie te upgraden en verbeteren zodat de online communicatie en onderlinge hulpverlening tussen klanten en artsen soepel kan verlopen.

 3. Als platform voor arts-patiëntcommunicatiediensten zijn Cory.Care en de klantenservice niet verantwoordelijk voor de bron en juistheid van de informatie die u vrijgeeft, zij nemen niet deel aan de arts-patiëntcommunicatie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de resultaten van de communicatie tussen arts en patiënt.

 4. Indien de gebruiker een geschil heeft met andere gebruikers op het platform, zal hij/zij de klantenservicevereniging verzoeken om te bemiddelen. Het bemiddelingsbedrag heeft geen juridisch effect. Het resultaat van de bemiddeling wordt op vrijwillige basis door beide partijen bij het geschil bereikt. De klantenservice helpt alleen bij het verstrekken van informatiecommunicatie en aanvaardt geen overeenkomstige wettelijke verantwoordelijkheid voor het resultaat van de bemiddeling.

 5. De medisch assistent van de medische vereniging heeft het recht om de registratiegegevens en het activiteitsgedrag van de gebruiker te inspecteren, en als er problemen of twijfels bestaan over de registratiegegevens of het activiteitsgedrag, heeft zij het recht om de gebruiker een bericht van onderzoek te sturen en verzoek om correctie of verwijder deze direct.

Healthcheck

 1. Healthcheck is een informatief en educatief hulpmiddel om u te helpen de risicofactoren voor bepaalde aandoeningen te begrijpen op basis van de ingevoerde informatie. Het kan informatie verschaffen over factoren waarvan algemeen bekend is dat ze bijdragen aan het bereiken van een gezonde levensstijl.

 2. Door de healthcheck in te vullen en in te dienen, levert onze software een rapport op basis van algemene statistische informatie over bepaalde ziekten en aandoeningen (“Rapport”). Noch het rapport, noch andere uitkomsten van de healthcheck vormen medisch advies, diagnose of fungeren als vervanging voor een arts.

 3. Het rapport wordt opgesteld op basis van de informatie die u in het systeem invoert, uitsluitend op basis van algemene statistische informatie en risicofactoren. Rapporten reageren op de ingevoerde informatie, maar zijn niet voor u gepersonaliseerd. Over risicofactoren die niet zijn ingevuld, kunnen wij geen informatie verstrekken.

 4. Alle beslissingen die u neemt die van invloed zijn op uw gezondheid, moeten altijd worden genomen in overleg met een medische professional, en beslissingen mogen niet worden genomen op basis van onze Health Check-service.

 5. Healthcheck mag niet worden gebruikt in geval van nood. Bij een spoedgeval dient u op de gebruikelijke wijze contact op te nemen met de hulpdiensten en/of uw arts.

 6. U kunt meer te weten te komen over de statistische risico's van ziekten die problemen kunnen veroorzaken. U dient deze functie niet te gebruiken als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

C) WAT WE VAN U NODIG HEBBEN OM DIENSTEN TE LEVEREN

Zonder bepaalde gegevens en andere zaken van u kunnen wij onze diensten niet leveren

 1. Wij kunnen de diensten alleen leveren in overeenstemming met deze voorwaarden als u ons de informatie verstrekt die we nodig hebben om u te helpen. U moet erop letten dat:

  1. alle informatie die u aan ons of een arts verstrekt of in de app invoert, is accuraat en in de taal waarin u communiceert met de arts van het personeel van XpertHealth / Cory.Care;

  2. als u zich zorgen maakt over de informatie die wij u verstrekken of enige informatie in de App of de Websites, u verder medisch advies inwint;

  3. u de instructies van behandelaars opvolgt;

  4. u alle instructies opvolgt met betrekking tot het gebruik van medicijnen of gezondheidszorgproducten die wij of een arts aanbevelen of voorschrijven (inclusief met betrekking tot de houdbaarheidsdata);

  5. u eventuele nadelige of onverwachte effecten van behandelingen die via onze diensten worden aanbevolen, meldt aan de klantenservice van Cory.Care. In geval van een levensbedreigende situatie, zoals allergische reacties, kunt u bellen of naar de spoedeisende hulp gaan;

  6. u de medicijnen die een arts u zal voorschrijven veilig bewaart en niet toestaat dat anderen (vooral kinderen) deze gebruiken;

  7. u vertelt ons of onze informatie over u onnauwkeurig of onvolledig is of wordt; En

  8. je gebruikt onze diensten alleen voor jezelf.

 1. Om dit te kunnen doen, vertrouwen wij op een nauwkeurige registratie van uw gebruik van diensten. Schrijf u daarom niet vaker dan één keer in voor onze diensten.

D) TECHNISCHE EISEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE APP

De App bevat software die door derden wordt geleverd en gebruikt bepaalde gegevens die u verstrekt om te kunnen werken

De app vereist een consistente 4G- of snellere dataverbinding en werkt niet betrouwbaar op 3G-, GPRS- of EDGE-verbindingen.

E) REGELING VAN ONZE DIENSTEN

Toegang tot onze diensten buiten Nederland

Ongeacht waar u toegang krijgt tot onze diensten, u dient te controleren of het rechtmatig is om toegang te krijgen tot onze diensten in het gebied waar u zich bevindt. Wij verlenen onze diensten in overeenstemming met de wet- en regelgeving van Nederland en kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele verschillen tussen deze regels en eventuele andere regels die van toepassing zijn op gezondheidszorgdiensten elders.

F) KINDEREN EN ONZE DIENSTEN

U kunt zich slechts één keer registreren en onze diensten alleen voor uzelf gebruiken. Voor uw kinderen kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

G) PRODUCTVERKOOP

Wij bieden diensten aan waarmee u producten kunt kopen bij externe verkopers die met ons samenwerken

U kunt artikelen kopen via de Cory.Care Shop op het platform.

 1. De App maakt uw aankoop mogelijk van gezondheidszorg- en andere producten (“Producten”) die worden verkocht door onze externe partners (“Leveranciers”).

 2. Als u de App gebruikt om een Product te bestellen, is het onze verantwoordelijkheid om die bestelling namens u bij de Leverancier te plaatsen. Uw contactpersoon voor de levering van een Product ligt bij de Leverancier, niet bij ons, en de Leverancier is verantwoordelijk voor de inkoop, kwaliteit en levering van het Product.

 3. Neem contact met ons op als u problemen ondervindt met uw productbestelling of als u wilt annuleren. Wij zullen deze namens u aankaarten bij de Leverancier.

 4. Productafbeeldingen op de app zijn illustraties en we maken het bestellen van producten niet mogelijk die de kleuren, afmetingen of andere details zoals weergegeven in de app nauwkeurig weerspiegelen.

 5. Indien van toepassing, innen wij de betaling voor uw Productbestelling op het moment dat deze is geplaatst, maar zullen wij uw betaling terugbetalen als het bestelde Product niet op voorraad is of niet kan worden geleverd. Als een Leverancier de door u aan ons betaalde bedragen terugbetaalt, zullen wij die terugbetaling aan u doorgeven.

H) GRENZEN OP ONZE SERVICE

Andere beperkingen en restricties op het gebruik van diensten

 1. Wij garanderen niet de beschikbaarheid van een bepaalde beoefenaar op een bepaald tijdstip. We zullen doen wat we kunnen om zo snel mogelijk een consult met een arts te regelen, maar kunnen niet garanderen dat we binnen een bepaalde tijd consulten kunnen aanbieden.

 2. Behandelaars kunnen verschillende klinische meningen hebben over dezelfde medische aandoening of symptomen en, op voorwaarde dat deze meningen redelijkerwijs worden aanvaard, betekent het feit dat twee of meer beoefenaars tijdens de dienstverlening verschillende meningen geven niet noodzakelijkerwijs dat onze diensten gebrekkig zijn.

 3. Wij tolereren geen misbruik of aanstootgevend gedrag jegens beoefenaars.

 4. Het kan zijn dat wij u om bepaalde persoonlijke gegevens moeten vragen om onze diensten te kunnen verlenen. Als u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij onze diensten mogelijk niet leveren.

 5. De App is niet ontwikkeld om aan uw individuele wensen te voldoen. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en functies van de App aan uw eisen voldoen.

 6. Hoewel bepaalde informatie die wordt beheerd, gegenereerd door, weergegeven in of opgeslagen in de App, nuttig kan zijn bij het waarschuwen voor bepaalde medische of gezondheidsproblemen of omstandigheden, is de App niet ontworpen als, en mag u deze niet gebruiken als, een apparaat voor het detecteren van een medische aandoening of gezondheidstoestand te diagnosticeren, te behandelen of te monitoren, of om het bestaan of de afwezigheid van een medische aandoening of gezondheidstoestand vast te stellen.

 7. We kunnen uw toegang tot diensten opschorten of uw account bij ons beëindigen als uw gebruik van diensten in strijd is met een van deze voorwaarden.

I) TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN

Hoe u toegang krijgt tot onze diensten, en beperkingen en andere voorwaarden met betrekking tot toegang

 1. Onze diensten zijn op afstand toegankelijk via internet, datanetwerken en apparaten die toegang hebben tot internet (“Infrastructuur”) en de App en onze websites bedienen. Wij stellen de App en onze Websites beschikbaar voor toegang via infrastructuur, maar zijn zelf niet verantwoordelijk voor de infrastructuur. Als u gebruik wilt maken van de diensten, zorg er dan voor dat u over een apparaat met internetverbinding en voldoende internetverbinding beschikt.

 2. Technische of beveiligingsbedreigingen of problemen die van invloed zijn op de infrastructuur kunnen ertoe leiden dat wij onze diensten moeten opschorten om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn en/of optimaal werken. Wij zullen deze opschortingen tot een minimum beperken, maar zijn niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van kosten of het compenseren van u als deze zich voordoen, tenzij ze in totaal meer dan 60 dagen duren in een periode van 12 maanden. In dat geval kunt u uw overeenkomst met ons opzeggen.

 3. We hanteren antivirus- en kwaadaardige softwarepreventiemaatregelen op de websites en onze app, maar we kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd virusvrij zullen zijn. U moet ervoor zorgen dat uw apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot services, zijn beschermd tegen virussen en schadelijke software. U mag de App of de Websites niet gebruiken of blootstellen aan besmetting met virussen of kwaadaardige software.

 4. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de diensten, App of Websites. Installatie van de App op een apparaat waarvan het besturingssysteem is aangetast door het proces van jailbreaken (Apple iOS) of rooten (Android) is niet toegestaan en kan ertoe leiden dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in gevaar komt.

J) WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Wat gebeurt er als we deze voorwaarden wijzigen?

Het kan zijn dat we deze voorwaarden van tijd tot tijd moeten wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de regels die onze diensten reguleren veranderen, om ervoor te zorgen dat onze diensten veilig zijn en uw informatie veilig is, of wanneer we onze diensten of onze Kosten bijwerken of wijzigen. Als wij een wijziging aanbrengen in deze voorwaarden die van invloed zijn op uw rechten of plichten, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

K) HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Neem de tijd om het te lezen, want het bevat belangrijke details over hoe wij uw gegevens beveiligen en verwerken.

L) BEPERKINGEN OP DIENSTVERLENING

Soms kunt u geen diensten ontvangen. In dit gedeelte wordt uitgelegd waarom

 1. Het is mogelijk dat wij onze diensten niet kunnen leveren als deze worden beïnvloed door gebeurtenissen buiten onze controle of door een overmacht. Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u als dit gebeurt, maar als dit toch gebeurt, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de stappen ondernemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de onderbreking van onze diensten tot een minimum te beperken.

 2. Als er sprake is van een vertraging van meer dan 30 dagen in de uitvoering van de dienstverlening, kunt u uw overeenkomst met ons opzeggen.

M) PRIJS EN BETALING

Hoe wij de prijs berekenen die u ons betaalt voor onze dienstverlening en hoe u ons betaalt

Voor chat-, bel- en videogesprekdiensten:

 1. Behandelaars stellen hun eigen prijzen voor het consult vast en bepalen zelf de consulttijd.

 2. De prijs van onze diensten wordt vermeld in de app of op de website op het moment van onze verbintenis om diensten te verlenen. De prijzen kunnen op elk moment veranderen en variëren per behandelaar, maar prijswijzigingen hebben geen invloed op de diensten die u al heeft besteld.

 3. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de prijs voor onze diensten (“Kosten”). De kosten zijn exclusief BTW, indien van toepassing, tenzij anders vermeld.

 4. Normaal gesproken brengen wij u kosten in rekening voor diensten op het moment dat u deze bestelt. Alle in rekening gebrachte of gefactureerde bedragen zijn opeisbaar zodra onze factuur wordt uitgegeven, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden of in de App.

 5. U kunt online betalen voor diensten of andere methoden die beschikbaar zijn in de App op het moment dat u betaalt.

N) ONZE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk of kunnen aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid of die van bij Cory.Care geregistreerde behandelaars of medewerkers, en voor (defecte) producten.

 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vergoeden van verlies of schade die geen voorzienbaar gevolg is van het overtreden van deze voorwaarden. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade.

 3. Met uitzondering van onze klinische diensten, worden onze software en diensten geleverd op een 'as is'-basis, zonder dat wij enige garantie van welke aard dan ook bieden.

 4. Als we digitale inhoud leveren die defect is en een apparaat of andere digitale inhoud van u beschadigt, en we onze redelijke vaardigheden en zorg niet hebben gebruikt, zullen we u niet vergoeden of het apparaat of de inhoud repareren.

 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van defecte digitale inhoud waarbij u onze gebruiksinstructies of adviezen in deze voorwaarden niet hebt opgevolgd.

 6. Wij leveren de diensten voor persoonlijk gebruik en wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten, wat zakelijke verliezen zijn.

 7. Wij ontwerpen onze diensten, de App en de Websites om uw persoonlijke gezondheidsgegevens veilig te houden en het is belangrijk dat u de gebruiksinstructies en adviezen in deze voorwaarden opvolgt om uw gegevens veilig te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens als dit het gevolg is van het niet opvolgen van deze instructies en adviezen.

O) ONS MERK EN CREATIEF MATERIAAL

De basis waarop u onze app, websites en diensten gebruikt

 1. Wij bezitten auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de app, websites, onze diensten en hun inhoud (“Cory.Care“).

 2. U mag Cory.Care gebruiken om onze diensten te ontvangen, deze op uw apparaat op te slaan en kopieën ervan af te drukken voor uw persoonlijke gebruik. U mag materiaal dat Cory.Care bevat aan uw behandelaars doorgeven. Het is u niet toegestaan Cory.Care te kopiëren, distribueren of er zakelijk gebruik van te maken. U mag geen mededelingen over Cory.Care verwijderen of onleesbaar maken.

P) LICENTIE EN APP-GEBRUIK

U mag de app gebruiken, maar u mag deze niet kopiëren of distribueren

 1. Wij verlenen u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de App en om deze, of enig deel ervan, niet te wijzigen, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de app of de inhoud ervan; elk afgeleid gebruik van de app of de inhoud ervan; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

 2. De app of enig deel van de app mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of vergunning verleend door het Bedrijf en kan aanleiding geven tot een door het Bedrijf vastgestelde boete.

 3. U mag geen logo's of andere grafische afbeeldingen of handelsmerken van ons, onze partners of gelieerde ondernemingen gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik kan aanleiding geven tot een boete bepaald door het Bedrijf.

 4. De App of een Dienst kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden (“Sites van derden”). Sites van derden vallen niet onder onze controle, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en onderschrijven deze niet. U moet uw eigen, onafhankelijk oordeel vormen over uw interactie met sites van derden, inclusief de aankoop en het gebruik van producten of diensten die via deze sites toegankelijk zijn.

 5. Als er open-sourcesoftware in de app is opgenomen, kunnen de voorwaarden van een open-sourcelicentie sommige van de voorwaarden uit dit artikel overschrijven.

Q) ANNULERING

 1. U kunt zich afmelden bij Cory.Care. Stuur in dit geval een e-mail naar de klantenservice op support@cory.care.

 2. U kunt uw overeenkomst met ons beëindigen:

  1. als de diensten niet beschikbaar zijn om redenen buiten onze controle zoals uiteengezet in sectie Q of om technische redenen zoals uiteengezet in secties E en M;

  2. u het niet eens bent met een wijziging die wij in deze voorwaarden aanbrengen; of

  3. als we er niet in zijn geslaagd de services te repareren of opnieuw uit te voeren die niet voldoen aan de normen uiteengezet in sectie C.

Wij kunnen onze overeenkomst met u beëindigen, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving:

 1. als de diensten niet beschikbaar zijn om redenen buiten onze controle, zoals eerder uiteengezet;

 2. als u niet voldoet aan de eerder gestelde voorwaarden voor het gebruik van diensten;

 3. als u een andere voorwaarde van deze overeenkomst schendt en deze breuk niet binnen 7 dagen na het verzoek van ons nakomt.

R) KLACHTEN EN GESCHILLEN

Wat gebeurt er als u een klacht heeft over onze diensten of het niet met ons eens bent over iets dat met deze voorwaarden te maken heeft?

 1. U kunt ons altijd feedback geven over onze diensten door ons te bellen of te e-mailen via de gegevens in het gedeelte ‘Over’ hierboven.

 2. Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening, willen wij deze, indien deze redelijk en oplosbaar is, zo spoedig mogelijk oplossen. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van uw klacht.

 3. Als u een formele klacht over onze diensten wilt indienen, dient u dit zo snel mogelijk te doen door ons een e-mail te sturen via de gegevens in het gedeelte 'Over' hierboven. Wij kunnen u om bepaalde gegevens over u en uw klacht vragen om deze te kunnen behandelen. Geef deze zo snel mogelijk door.

 4. De op Cory.Care geregistreerde behandelaars zijn geregistreerde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, en wij zullen uw klacht op passende wijze behandelen, zoals vereist door de beroepsregels die van toepassing zijn op onze behandelaars en op onze diensten, en volgens onze klachtenprocedure.

 5. Wij vertellen u de uitkomst van ons onderzoek naar uw klacht en geven u de kans deze met ons te bespreken.

 6. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie om kennis te nemen van eventuele claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het gebruik van onze producten en diensten.

S) ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

Andere bepalingen waarin wordt uitgelegd hoe we onze rechten onder deze voorwaarden kunnen uitoefenen

 1. Als er een voorgestelde overdracht van onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden plaatsvindt, zullen wij u hiervan altijd schriftelijk op de hoogte stellen en dit heeft geen invloed op uw rechten onder deze voorwaarden.

 2. Omdat onze diensten gepersonaliseerd zijn, mag u uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hiermee akkoord gaan.

 3. De overeenkomst voor onze dienstverlening is tussen u en ons, en niemand anders. Alleen jij kunt die overeenkomst afdwingen.

 4. Dit is een pagina met enkele basis contactinformatie, zoals een adres en telefoonnummer. U kunt ook een plug-in proberen om een contactformulier toe te voegen.